Toon filters

Maandag 18 februari 2019

Alle publicaties op maandag 18 februari 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 5 publicaties

 1. Klein Koninklijk Besluit

  Besluit van 31 januari 2019 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 12 december 2018, houdende regeling van de mogelijke toewijzing van extra zetels voor Nederland in het Europees Parlement (Stb. 2019, 7)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2019 Staatsblad 2019, 57 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. AMvB

  Besluit van 4 februari 2019 tot wijziging van het Besluit van 31 januari 2017, houdende verlenging van de werkingsduur van de gedragsregels voor de overheid in de Mededingingswet (Stb. 2017, 34)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2019 Staatsblad 2019, 58 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 3. Klein Koninklijk Besluit

  Besluit van 8 februari 2019 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten en het Implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2019 Staatsblad 2019, 60 Ministerie van Financiën
 4. AMvB

  Implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2019 Staatsblad 2019, 59 Ministerie van Financiën
 5. Wet

  Wet van 30 januari 2019 tot wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (PbEU 2016, L 138/44), richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 inzake veiligheid op het spoor (PbEU 2016, L 138/102), richtlijn (EU) 2016/2370 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 tot wijziging van Richtlijn 2012/34/EU, met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor en het beheer van de spoorweginfrastructuur (PbEU 2016, L 352/1) en tevens ter goede uitvoering van verordening (EU) 2016/796 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende het Spoorwegbureau van de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 881/2004 (PbEU 2016L 138/1) en van verordening (EU) 2016/2338 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1370/2007, met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands personenvervoer per spoor (PbEU 2016, L 354/22)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2019 Staatsblad 2019, 61 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat