Toon filters

Maandag 15 juli 2019

Alle publicaties op maandag 15 juli 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 5 publicaties

 1. Klein Koninklijk Besluit

  Besluit van 5 juli 2019 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot intrekking van de verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en tot verruiming van de mogelijkheden van de mondelinge behandeling in het civiele procesrecht (Stb. 2019, 241)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2019 Staatsblad 2019, 247 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Wet

  Wet van 10 juli 2019, houdende Invoering van een wettelijk mechanisme ten behoeve van de beslechting van belastinggeschillen tussen lidstaten van de Europese Unie (Wet fiscale arbitrage)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2019 Staatsblad 2019, 261 Ministerie van Financiën
 3. Wet

  Wet van 3 juli 2019 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het nader regelen van het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2019 Staatsblad 2019, 256 Ministerie van Financiën
 4. Wet

  Wet van 3 juli 2019 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot intrekking van de verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en tot verruiming van de mogelijkheden van de mondelinge behandeling in het civiele procesrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2019 Staatsblad 2019, 241 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 5. Wet

  Wet van 3 juli 2019, houdende implementatie van de richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (PbEU 2017, L 198)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2019 Staatsblad 2019, 257 Ministerie van Justitie en Veiligheid